Oleje odpadowe

olej_przepalony

Schemat przedstawiający sposób kwalifikacji olejów odpadowych do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania, jak również szczegółowe kryteria dopuszczenia do procesu regeneracji i cechy klasyfikujące olej do unieszkodliwienia określone zostały w załącznikach do rozporządzenia Ministra rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968).

Regeneracja do postaci oleju bazowego stanowi wg załącznika nr 5 ustawy o odpadach proces R9 – Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju.

Olej powinien być poddany procesowi odzysku przez rafinację do olejów bazowych – jeżeli:

  • nie zawiera więcej niż 25 mg/kg PCB i 0,2% wag. chloru

(ryzyko wystąpienia tego parametru dotyczy oleju ze demontowanych urządzeń wyprodukowanych w czasach RWPG );

  • posiada mniej niż 10% obj. wody i zanieczyszczeń stałych

(przy obecnej gospodarce olejami odpadowymi przekroczenie tego parametru występuje sporadycznie, ponadto są to zanieczyszczenia łatwe do usunięcia);

  • gęstość wynosi 870 – 930 kg / m3

(gęstość poniżej 870 kg/m3 jest typowa dla paliw lekkich w rodzaju benzyny,

Gęstość powyżej 930 kg/m3 jest typowa dla ciężkich paliw okrętowych (mazut));

  • zawartość siarki wynosi do 1% wag.

(występowanie siarki w olejach odpadowych jest ograniczone do olejów pochodzących z silników spalinowych);

  • sumaryczna zawartość metali wynosi do 0,5% wag.

(metale w olejach odpadowych pochodzą w większości przypadków ze zużycia części maszyn i mogą być łatwo odfiltrowane lub odsedymentowane);

  • nie zawiera emulgatorów

(emulgatory to preparaty powodujące powstanie emulsji wodno- olejowych);

  • nie zawiera substancji zmydlających;

(substancje zmydlające są składnikami pochodzącymi z rozpuszczonych w olejach smarów plastycznych).